regulamin

Postanowienia ogólne

Rozdział I

§ 1

1.Oleśnickie Stowarzyszenie Miłośników Techniki Olsensium  zwany dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach {Dz.U. Nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
2.Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

 § 2

Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989     r. –   Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz.855, z późn.      zm.),  oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

 § 3

 Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar RP

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest   56-400 Oleśnica ul. Poprzeczna 8

§ 5
Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.

§ 6

1. Stowarzyszenie to o charakterze ruchu społecznego, jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem swych emisariuszy, zwanych dalej członkami stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać innych wolontariuszy i pracowników.
3. Stowarzyszenia może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Dochód z tej działalności służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 7

Stowarzyszenie ma prawo używać oznak i pieczęci oraz może posiadać swe logo, ustanowione w zgodzie z obowiązującymi przepisami i na zasadach określonych uchwałami szczegółowymi.

§ 8
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

Rozdzał II

Cel i środki działania

§ 9

Celem działalności Stowarzyszenia jest:
1. popularyzacja wiedzy na temat techniki wykorzystywanej na Dolnym Śląsku, w szczególności na terenie Oleśnicy i powiatu oleśnickiego;
2. ratowanie przed zapomnieniem i zniszczeniem pamiątek i pomników techniki wykorzystywanych na Dolnym Śląsku, w szczególności na terenie Oleśnicy i powiatu oleśnickiego, takich jak: maszyny, pojazdy kołowe, gąsienicowe, szynowe, cywilne i wojskowe, itp.;
3. promocja i popieranie działań mających na celu trwale zaznaczenie miejsc związanych z historią techniki;
4. pozyskiwanie eksponatów i ich restauracja;
5. stworzenie kolekcji eksponatów do prezentacji ich na wystawach okolicznościowych i zlotach;
6. tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń wśród osób i instytucji zainteresowanych historią techniki .

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez;
2. współpracę z osobami i instytucjami o podobnych celach działania;

3. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji w przypadku widocznego działania  w celu poprawy stanu technicznego pamiątek i pomników techniki znajdujących się na Dolnym Śląsku, w szczególności na terenie Oleśnicy i powiatu oleśnickiego;
4. wspieranie działań zmierzających do poprawy stanu wiedzy na temat historii techniki;
5. Organizowanie  okolicznościowych przejazdów pojazdami odrestaurowanymi  przez stowarzyszenie
6. inne działania wspierające  cele statutowe.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym stowarzyszenie.
§ 11

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających

3) członków honorowych.
§ 12

1.Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i nie jest pozbawiona praw publicznych.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia Olsensiu , naszego regionu i kraju, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia, na podstawie pisemnej deklaracji.
5. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§ 13

1. Członek zwyczajny ma prawo do:

1)  czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków,
3) wypowiadania się i wyrażania opinii we wszystkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia i jego władz,
4) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków,
5) uczestnictwa we wszystkich formach działalności służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
6) korzystania z obiektów i urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
7) uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

1) aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia,
2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
§ 14

1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa głosu stanowiącego, posiada inne prawa członka zwyczajnego,
2. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia
3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 14 ust.2.
§ 15

Członek honorowy Stowarzyszenia ma wszystkie prawa przysługujące członkom zwyczajnym za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 16

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) złożenia Zarządowi pisemnej deklaracji o wystąpieniu,
2) śmierci członka,
3) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
4) wykluczenia wynikającego z rażącego naruszenia postanowień statutowych, uchwał, norm współżycia społecznego,
5) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 1 rok, mimo dwukrotnego pisemnego upomnienia.

2. Uchwały o ustaniu członkostwa, skreśleniu lub wykluczeniu podejmuje Zarząd, podając przyczyny powyższych decyzji.
3. Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków, przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji Zarządu.
4. Uchwała Walnego Zebrania Członków podjęta w powyższej sprawie jest ostateczną decyzja Stowarzyszenia.

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

§ 18

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.

2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum),

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
§ 19

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz uzupełniany jest poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.
§ 20

Walne Zebranie Członków

1. Walne zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, właściwą we wszystkich sprawach Stowarzyszenia nie zastrzeżonych do właściwości innych organów.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi.

§ 21

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku.
3. Walne Zebranie Członków można zwołać częściej z inicjatywy Zarządu lub na wniosek 1/10 członków Stowarzyszenia.
4. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz, członkowie.
6. Prezydium Walnego zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych na Zebraniu członków Stowarzyszenia.
7. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w uzasadnionych przypadkach zwołuje Zarząd:

1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

9. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania.
10. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków powiadamia Zarząd co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.
11. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
12. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie i bez określenia wymaganej liczby członków w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później niż pierwszy termin.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

1) uchwalenie statutu i jego zmian,
2) uchwalenie programu działalności Stowarzyszenia i Zarządu
3) uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia,
4) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i członków,
5) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
7) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu np. w sprawie skreślenia z członkostwa,
8)  podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego, podejmowanie decyzji w sprawie wysokości zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd,
9) ustalenie wysokości składek członkowskich,
10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu majątku.
§ 23

Zarząd

1. Zarząd jest naczelnym organem wykonawczym Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentując je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z 3-5 członków. Na pierwszym po wyborach posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika Stowarzyszenia.
3. Posiedzenia zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.
4. Zasady działania Zarządu ustala stosowny regulamin.
5. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
§ 24

Do zakresu działania Zarządu należy:

1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
3) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
4) ustalenie budżetu Stowarzyszenia,
5) zarządzanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia,
6) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego,
7) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu                 Stowarzyszenia do kwoty określonej przez Walne Zebranie Członków,
8) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
9) zwoływanie Walnych Zebrań Członków, składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
10) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.
§ 25

Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebrania Członków
3. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia posiadając jednocześnie prawo uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu.
5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu i ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
§ 26

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej Stowarzyszenia,
2) występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie usunięcia stwierdzonych uchybień,

3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania  posiedzenia Zarządu,
4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym w statucie,
5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium naczelnym władzom Stowarzyszenia,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

Rozdział V

Majątek i fundusze

§27

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze, wartości niematerialne i prawne.
§ 28

1. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1) wpływy ze składek członkowskich,
2) dotacje i subwencje,
3) środki z funduszy publicznych, granty  i kontrakty,
4) darowizny, zapisy, spadki,
5) wpływy ze zbiórek i z ofiarności prywatnej,
6) przychody uzyskane za oddane usługi,
7) wpływy z działalności statutowej,
8) dochody z tytułu własnej działalności w tym dochody z majątku Stowarzyszenia (dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia),
9) dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
10) dochody z prowadzonej działalności gospodarczej,
11) inne wpływy.

2. Działalność gospodarcza Stowarzyszenia:

1) służy jedynie prowadzeniu działalności, a środki w ten sposób pozyskane,   przeznacza się w całości na dalszy rozwój i realizacją celów statutowych Stowarzyszenia,
2) może być prowadzona w każdej, prawem dozwolonej formie i podlega ogólnie obowiązującym przepisom,
3) jest prowadzona w imieniu i na własne ryzyko Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.
5. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia dysponuje Zarząd.
§ 29

Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes i pozostali członkowie Zarządu, natomiast dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu: Prezesa lub Wiceprezesa i Skarbnika lub Sekretarza.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 30

1. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia powołując w tym celu komisję likwidacyjną.

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Tekst jednolity Statutu
zatwierdzony przez założycieli Stowarzyszenia Oleśnickie Stowarzyszenie Miłośników Olsensium
w Oleśnicy , dn. 10 sierpnia 20012 r.

pobierz >> Deklaracja członkowska Olsensium

pobierz >> Regulamin